Profiel lid raad van toezicht

Door het bereiken van de maximale zittingstermijn ontstaat binnen de raad van toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Westland (SOOW) per 1 januari 2021 een vacature. Gezocht wordt een generalist (m/v). Specifieke expertise of ervaring op het gebied onderwijs, huisvesting en/of bestuurlijke samenwerking strekt tot aanbeveling. Hieronder leest u meer over de organisatie en het gevraagde profiel. 

 

De organisatie

Sinds 1 januari 2004 zijn alle scholen voor openbaar onderwijs in de gemeenten Westland en Midden-Delfland ondergebracht in de Stichting Openbaar Onderwijs Westland.

De stichting ziet het als haar missie om kinderen méér mee te geven dan enkel en alleen kennis. De scholen willen kinderen inspireren en motiveren om het uiterste uit zichzelf te halen, hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

Op de scholen staan de kinderen centraal. Begeleid door deskundige, bevlogen en betrokken leerkrachten leren zij resultaatgericht werken; alleen, zelfstandig en samen in een groepje. De leerlingen worden goed en gedegen voorbereid op de toekomst; ze hebben oog voor de wereld om ons heen en voor maatschappelijke ontwikkelingen.

 

De scholen dragen actief bij aan een pluriforme samenleving met open, tolerante en verantwoordelijke burgers. Leerkrachten zijn zich bewust dat ze verantwoordelijk zijn voor hoe we de aarde doorgeven aan de volgende generaties. Ze leren kinderen wat ze daar zelf aan kunnen bijdragen en geven het goede voorbeeld.

Het ideaal van SOOW is dat elk kind na het verlaten van een van de basisscholen zegt: “Ik heb een leuke schooltijd gehad. Ik heb veel geleerd van en met anderen; en ik heb het vertrouwen dat ik in de toekomst kan worden wie ik wil”.

 

Het motto “Samen op Eigen Wijze” betekent dat de scholen aangesloten bij deze stichting werken aan een cultuur waarin iedereen leert en zichzelf ontwikkelt.

 

De scholen van de stichting staan voor kwalitatief goed en uitdagend onderwijs voor ruim 1800 kinderen. Openbaar onderwijs is er in Wateringen op De Kyckert, in Den Hoorn op Het Galjoen, in Maasland op De Schutse, in Monster op De Willemsschool, in ’s-Gravenzande op De Driekleur, in De Lier op De Vlieten, in Naaldwijk op de openbare Daltonschool Naaldwijk en op de openbare Daltonscholen in de dorpskernen Poeldijk en Honselersdijk. Elke school positioneert en profileert zich binnen de eigen dorpskern met een herkenbare identiteit.

 

De raad van toezicht 

De stichting hanteert sinds 1 februari 2013 het raad-van-toezicht-model. Zij kent een eenhoofdig bestuur en een raad van toezicht, die uit vijf leden bestaat. De visie op het toezicht staat beschreven in het Toezichtplan (2020). Belangrijke waarden daarin zijn openheid, vertrouwen, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Conform de statuten en in lijn met de wettelijke vereisten zijn de taken en verantwoordelijkheden van de RvT samengevat:

 • integraal toezicht op de verwezenlijking van grondslag en doelstellingen van SOOW, op het functioneren van de bestuurder en op de organisatie als geheel;
 • werkgever van de bestuurder;
 • klankbord voor de bestuurder.

 

Daarnaast is de RvT als geheel en ieder lid afzonderlijk verantwoordelijk voor het op peil houden van de eigen professionaliteit.

 

Binnen de raad van toezicht wordt gestreefd naar een zodanige diversiteit qua achtergrond, kennis en ervaring dat de raad voor al zijn taken en verantwoordelijkheden goed is toegerust. Alle leden hebben een of meerdere aandachtsgebieden, al naar gelang hun discipline en deskundigheden.

De raad heeft een audit- en een remuneratiecommissie.

 

De vacature

Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht wordt voor de vacante positie gezocht naar een bestuurlijk ervaren generalist (m/v) die in staat is zijn/haar integrale verantwoordelijkheid als toezichthouder waar te maken. Specifieke deskundigheid op het gebied van onderwijs en/of huisvesting strekt tot aanbeveling.

 

De gewenste capaciteiten

Van een lid van de raad van toezicht SOOW wordt verwacht dat hij/zij:

 • de grondslag van de stichting onderschrijft;
 • affiniteit heeft met het openbaar primair onderwijs
 • academisch denk- en werkniveau heeft;
 • een relevant netwerk heeft, bij voorkeur goed bekend is met het Westland;
 • in staat is binnen de raad en ten opzichte van de bestuurder en de organisatie onafhankelijk te opereren;
 • in staat is om een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te realiseren;
 • het vermogen heeft om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het college van bestuur te analyseren en te beoordelen;
 • de bestuurder als constructief, kritisch klankbord ter zijde kan staan;
 • in teamverband kan functioneren;
 • bereid is tot permanente professionalisering, zowel in teamverband als individueel.

 

Tijdsbeslag en vergoeding 

Er zijn jaarlijks 6-8 vergaderingen die normaal gesproken in het bestuurskantoor van de stichting in Naaldwijk plaatsvinden. Voor de leden van de raad is een passende vergoeding beschikbaar. Daarnaast zijn er scholingsfaciliteiten.

 

Meer informatie

Informatie over SOOW kunt u vinden op deze website. Bij vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met mevr. C. Dautzenberg, lid sollicitatiecommissie via telefoonnummer 06 3066 2978.

 

De sluitingsdatum voor deze vacature is 25 september 2020.